Đế đặt máy cho ăn tự động EHEIM feeding STATION

  • 13

Thức ăn được giữ cố định trong khoang.

Có rất ít chất thải từ thức ăn bị phân tan

Mọi thứ đều được ăn.

Không bị thức ăn dư phân rã trong đồ vật trang trí hoặc bộ lọc

Ít ô nhiễm trong nước do giảm chất phân rã (nitrat và phốt phát)

Không tốn oxy từ vi khuẩn phân hủy thức ăn dư thừa.

Chi phí thức ăn thấp hơn

Tất cả cá tập trung tại một nơi sẽ thuận tiện để kiểm tra bệnh, ký sinh trùng, viêm và cũng để quan sát hành vi cho ăn

Hết hàng

Thức ăn được giữ cố định trong khoang.

Có rất ít chất thải từ thức ăn bị phân tan

Mọi thứ đều được ăn.

Không bị thức ăn dư phân rã trong đồ vật trang trí hoặc bộ lọc

Ít ô nhiễm trong nước do giảm chất phân rã (nitrat và phốt phát)

Không tốn oxy từ vi khuẩn phân hủy thức ăn dư thừa.

Chi phí thức ăn thấp hơn

Tất cả cá tập trung tại một nơi sẽ thuận tiện để kiểm tra bệnh, ký sinh trùng, viêm và cũng để quan sát hành vi cho ăn